ลงทะเบียนข้อกำหนดและเงื่อนไข


       
1. ฟรี ! ค่าส่วนกลาง 2 ปี สำหรับแบบบ้านสุขใจและแบบบ้านสุขสบาย มูลค่า 28,800 บาท แบบบ้านสุขสราญ มูลค่า 36,000 บาท
2. ฟรี ! ค่าธรรมเนียมโอนกรรมสิทธิ์ ตามจริง ณ กรมที่ดิน
3. ฟรี ! ค่าจดจำนอง ได้แก่มูลค่าร้อยละ 1 ของยอดเงินอนุมัติสินเชื่อจากสถาบันการเงิน ซึ่งบริษัทฯหรือสถาบันการเงินจะชำระโดยตรงแก่กรมที่ดินเท่านั้น
     *รายละเอียดโปร บิน กิน เที่ยว !
รายละเอียดของแถมเมื่อจองบ้านในโครงการเดอะบาลานซ์
     - สิทธิพิเศษโปรโมชั่นสำหรับลูกค้าที่จองบ้านในโครงการเดอะบาลานซ์ ระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม 2562 - 31 พฤษภาคม 2562 เท่านั้น
     - ในโปรโมชั่นดังกล่าว มีโปรแกรมทัวร์ ให้เลือกได้ 1 แพคเกจ สำหรับ 2 ท่าน ดังนี้
         - แพคเกจไต้หวัน 4 วัน 3 คืน
         - แพคเกจฮ่องกง 3 วัน 2 คืน รวม Disney Land
         - แพคเกจเกาะบาหลี (อินโดนีเซีย) 4 วัน 3 คืน
     - ทุกแพกเกจประกอบด้วย ตั๋วเครื่องบิน 2 ที่นั่งชั้นประหยัด ที่พักตามมาตรฐานระดับ 3 ดาวขึ้นไป หรือเทียบเท่า โดยจัดเป็นห้องพัก 1 ห้องสำหรับ 2 ท่าน
     - กรณีลูกค้าเลือกไม่รับโปรโมชั่นพรรคร้อน สามารถรับเป็นส่วนลดเงินสด ณ วันโอนกรรมสิทธิ์ได้ จำนวนเงิน 30,000 บาท ทุกโปรแกรม
     - ลูกค้าสามารถเลือกแพคเกจทัวร์ที่ชอบได้เมื่อรับโอนกรรมสิทธิ์กับทางโครงการเรียบร้อยแล้ว
     - โดยทางโครงการจะจัดเตรียมรายละเอียดโปรแกรมการเดินทางของแต่ละแพคเกจ ซึ่งระบุวันที่เดินทาง สถานที่พัก รายการเที่ยวสถานที่ต่างๆให้ลูกค้าพิจารณาเลือกตามโปรแกรมที่ทางโครงการจัดหาให้ พร้อมให้ลูกค้ายืนยันแพคเกจที่เลือกอีกครั้ง
     - เมื่อลูกค้าได้ยืนยันการเลือกแพคเกจทัวร์กับทางเจ้าหน้าที่ขายของโครงการแล้ว จะไม่สามารถยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงโปรแกรม หรือแลกเปลี่ยนเป็นส่วนลด หรือเงินสด หรือโปรโมชั่นอื่นใดได้
     - ผู้เดินทางจะต้องเป็นผู้ซื้อเอง (ลูกค้า) หรือมีความเกี่ยวข้องกับผู้ซื้อ เช่น บิดามารดา บุตรธิดา หรือคนในครอบครัวผู้ซื้อ เท่านั้น โดยไม่สามารถยกให้บุคคลอื่นใดได้
      กรณีต้องการเพิ่มผู้โดยสารในการเดินทาง ลูกค้าจะต้องชำระค่าใช้จ่ายเพิ่มตามมูลค่าที่บริษัทฯกำหนด

เงื่อนไข และเอกสารที่ต้องเตรียม
     1. ผู้เดินทางต้องนำบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงพร้อมสำเนา 1 ชุด สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด
     2. หนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต) ที่ยังเหลืออายุไม่น้อยกว่า 6 เดือน ก่อนวันเดินทาง ฉบับจริง พร้อมสำเนา
     3. หากผู้เดินทางไม่สามารถเดินทางออกจากประเทศไทย หรือ ไม่สามารถผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองในประเทศปลายทางได้ เนื่องจากคุณสมบัติของตัวผู้เดินทางเอง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับผิดชอบใดๆ
     4. สำหรับผู้เดินทางที่เป็นผู้เยาว์ (อายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์) จะต้องมีหนังสือให้ความยินยอมจากผู้ปกครอง ซึ่งระบุว่ายินยอมให้เดินทางออกนอกประเทศได้ โดยหนังสือให้ความยินยอมต้องออกโดยสำนักงานเขตหรือที่ว่าการอำเภอเท่านั้น
     5. โปรโมชั่นที่ได้รับไม่สามารถ แลก ทอน เปลี่ยนเป็นเงินสดหรือของรางวัลอื่นได้ และไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้กับบุคคลภายนอกหรือนิติบุคคลอื่นได้ ไม่ว่ากรณีใด รวมทั้งไม่มีการจ่ายเงินเป็นส่วนประกอบแต่อย่างใด
     6. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดเกี่ยวกับโปรโมชั่นโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้โปรโมชั่นใหม่นั้นจะมีมูลค่าเทียบเท่าของโปรโมชั่นเดิม
     7. โปรแกรมทัวร์ อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม บริษัทฯ จะเป็นผู้ชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย จำนวน 5% ของมูลค่าของรางวัลลตามคำสั่งสรรพากรที่ ท.ป. 4/2528 ลงวันที่ 26 กันยายน 2528 ประกอบคำสั่งกรมสรรพากรที่ ท.ป. 104/2544 ลงวันที่ 15 กันยายน 2544 แทน ลูกค้าที่ได้รับรางวัลมูลค่าตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไป โดยมูลค่าโปรโมชั่นดังกล่าวจะถูกคิดเป็นรายรับของลูกค้าในการคำนวณแบบยื่นภาษีปลายปี
        *โครงการเดอะบาลานซ์ (ปิ่นเกล้า-สาย5) เจ้าของผู้มีกรรมสิทธิ์ในที่ดิน ผู้จัดสรรที่ดิน และดำเนินการขายโดย บริษัท แลนด์ แอนด์ พร็อพเพอร์ตี้ กรุ๊ป จำกัด สำนักงานตั้งอยู่ที่ 272/1 ถนนอุทยาน แขวงทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10170 ทุนจดทะเบียน 100,000,000 บาท (ชำระเต็ม) กรรมการผู้จัดการ นายชนะ เลิศลุมพลีพันธุ์ ชื่อโครงการ เดอะบาลานซ์ (ปิ่นเกล้า-สาย5) ที่ตั้งโครงการ หมู่ 2 บางกระทึก 12 ซอยเทศบาล (วิปัสสนา) ตำบลบางกระทึก อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม โฉนดที่ดินเลขที่ 5897, 9323 (บางส่วน), 44798 และ 46660 เลขที่ดิน 82, 72, 71 และ 73 เนื้อที่ดินจัดสรรประมาณ 45-0-20.80 ไร่ พื้นที่สวนสาธารณะ 1-1-85.29 ไร่ ใบอนุญาตจัดสรรเลขที่ 39/2559 ที่ดินมีภาระผูกพันกับ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เริ่มดำเนินการก่อสร้าง มิถุนายน 2559 คาดว่าแล้วเสร็จประมาณ ธันวาคม 2561